כללי

 1. פסטיבל סרטי נשים בירושלים יתקיים בסינמטק ירושלים ובאתרים שונים ברחבי העיר. 
  הנהלת הפסטיבל רשאית להחליט על שיבוץ הסרטים ומיקום הקרנתם לפי שיקוליה, לרבות ההחלטה שלא להקרין או לשדר את הסרט כלל ולא תשמע כל טענה בהקשר האמור.

 2. הפסטיבל ייערך בירושלים בין התאריכים 28-31 למרץ 2022. במקרים חריגים ובלתי צפויים הנהלת הפסטיבל תהיה רשאית לשנות את תאריכי הפסטיבל בהתראה סבירה מראש. במקרה בו ישתנו מועדי הפסטיבל, על הצדדים לפעול בתום לב על מנת למלא אחר התחייבויותיהם על פי ההסכם גם ביחס למועדים הנדחים, לרבות ביחס לאמור בסעיף 6 להלן. 

 3. במקרה בו יוטלו מגבלות על הקרנות סרטים בשל משבר הקורונה, יוקרנו הסרטים באופן מקוון או באמצעי חלופי אחר וזאת מבלי לגרוע מסמכויות הנהלת הפסטיבל האחרות על פי הסכם זה. 

 4. במקרה שבו יתבטל או יידחה הפסטיבל עקב משבר הקורונה, או כל סיבה אחרת, לא יישא הפסטיבל בעלויות הביטול או הדחייה, ולא יישא בכל אחריות כספית שהיא כלפי כל גורם שהוא. 

 5. לפי שיקולי צוות הפסטיבל חלק מהסרטים עשויים להיות מוקרנים אונליין על גבי רשת האינטרנט, לרבות אפליקציות ייעודיות, ולא באמצעות הקרנות ציבוריות, וכן להפך.

  מסגרת סרטים ישראליים אשר בוימו ע״י נשים

 6. ניתן להגיש סרטים באורך מלא, עלילתיים (באורך של לפחות 70 דק') דוקומנטריים (באורך של לפחות 45 דק')  קצרים עצמאי (עלילתי. דוקומנטרי. אנימציה. אורך מירבי לסרט קצר - 30 דקות) ההגשה אינה מיועדת לסרטי סטודנטיות שנעשו במסגרות לימודיות.

 7. יתקבלו סרטים אשר הופקו בשנים 2021-2022 אשר אינם מוקרנים בפלטפורמות אינטרנטיות מקוונות או V.O.D. עדיפות תינתן לסרטים אשר זוהי הקרנתם הפומבית הראשונה או השנייה בישראל (לעניין סעיף זה – השתתפות סרט בפסטיבל תחשב כהקרנה פומבית אחת וזאת גם אם הסרט הוקרן בפסטיבל מספר פעמים)
  יחד עם זאת, בתוכניות מיוחדות (דוגמת רטרוספקטיבה, הקרנות בקהילה וכיוצ"ב) שומרת לעצמה הוועדה האומנותית את הזכות לחרוג מהאמור בסעיף זה. 
  יוצרות הסרטים שהתקבלו, מתחייבות כי שלושה שבועות  טרם הפסטיבל וכן במהלך ימי הפסטיבל עצמו, הסרטים לא יוקרנו, לא ישודרו, ולא יועמדו לרשות הציבור במסגרת ביצוע פומבי בקולנועים (לרבות סינמטקים) ו/או אינטרנטית עד למועד הקרנתם בפסטיבל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הנהלת הפסטיבל. באחריות היוצרות לוודא קיומו של תנאי זה מול גורמי ההפקה, ההפצה ו/וא גופי שידור המעורבים בהפקת הסרט או בעלי זכויות שונות בעניינו. 
  ככל שקיימת הגבלה מסויימת על הקרנה או שידור, על היוצרת המגישה לציין זאת במפורש. 
  הפסטיבל רשאי לבצע עד 3 הקרנות של כל סרט שיתקבל לתכנית במסגרת אירועי הפסטיבל  2022 וכן להשתמש, לפי שיקול דעת הפסטיבל- בסרטים ו/או בחומרים הנלווים להם באורך של עד 3 דקות, וזאת לצורך פעולות לקידום פעילויות הפסטיבל לרבות קידומו ושיווקו.  
  יוצרות הסרטים המקרינות את סרטיהן, מתחייבות לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של הפסטיבל ו/ או מי מטעמה בכל הנוגע לפעולות שיווק, פרסום ואירועי יחסי ציבור הקשורים בסרט שיצרו.
  היוצרת מודעת כי השתתפות סרטה בפסטיבל הוא ללא תמורה. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי לא ישולם כל תשלום כלשהוא למי מהגורמים המעורבים בסרט לרבות לא תמלוגים מכל סוג שהוא ליוצרים, מבצעים, משתתפים, או כל תמלוג אחר, למעט היכן שהדבר מוסדר מול אולמות הקולנוע שיקרינו את הסרט על ידם וללא כל מעורבות של הפסטיבל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייבת היוצרת המגישה את הסרט לוודא כי קיימות ההרשאות לשימושים בקטעים מוסיקליים, בין אינסטרומנטלים ובין אם אחרים, המשולבים בסרטים, ללא הגבלת אפשרות של שימוש  (לרבות על דרך האינטרנט ו/או אפליקציות סלולריות, קיימות או עתידיות), זמן, מקום, מדיה, אמצעי שידור או הקרנה. 
  היוצרת מצהירה כי לא תהיה כל דרישה כאמור ובמידה ותהיה תביעה או טענה או דרישה לתשלום כלשהוא כאמור הנהלת הפסטיבל או מי מהגורמים המעורבים בפסטיבל, לרבות מקומות ואמצעי השידור או ההקרנה או העמדה לרשות הציבור, לא יישאו בכל אחריות לכך וכי היוצרת תשא במלוא האחריות בנושא.
  בכל מקרה בו הסרט אינו מבוסס על יצירה מקורית אלא מהווה עיבוד או בכל מקרה בו נדרש רישיון, הרשאה, היתר או הסכמה מטעם צדדים שלישיים כלשהם, על היוצרת המגישה את הסרט לקבל מבעוד מועד את ההיתר או ההרשאה או הרישיון הנדרשים. בעצם הגשת הסרט לפסטיבל מצהירה היוצרת כי ניתנה לה ההרשאה כאמור. 
  יוצרות הפסטיבל תהיינה רשאיות להוסיף את לוגו הפסטיבל לפרסומי הסרטים שלהם וזאת ביחס לסרטים אשר יוקרנו במסגרת התחרויות הרשמיות של הפסטיבל ככל שיהיו. כל שימוש אחר או שימוש ביחס לסרט שאינו מהתחרות, כפוף לאישור בכתב ומראש של הנהלת הפסטיבל. 

 8. מסגרות הקרנה לסרטים באורך מלא אשר מוקדשות לעבודת התסריטאית או מקצועות הסט עשויות להיפתח בהמשך, ויפורסם עבורן מבעוד מועד קול קורא ייעודי.

 9. בחירת הסרטים תעשה על ידי וועדה אומנותית אשר תורכב מנשות מקצוע, ותיבחר   על ידי הנהלת הפסטיבל. חברות הוועדה האומנותית תמלאנה טופס הערכה על כל סרט וסרט ותדרגנה אותו על פי קטגוריות קבועות. 

 10. החלטת הוועדה האומנותית היא סופית.

 11. הנהלת הפסטיבל תהיה הפוסקת האחרונה בכל שאלה או מחלוקת באשר לקיום התנאים האמורים לקבלת הסרט, לרבות בדבר הגדרתו כסרט תעודה ו/או עצם קבלתו של סרט לפסטיבל.

 12. הסרט יוגש לפסטיבל על ידי יוצרת (מפיק/ה, במאית, תסריטאי/ת או מפיצה/מפיץ) שמחזיק/ה במלוא זכויות ההפצה של הסרט בישראל או שהיא בעלת רישיון או הרשאה לעשות כאן מטעם הגורמים האוחזים בזכויות.

 13. הסרט שיוגש לא יפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של כל צד ג' ולא יפר כל דין, לרבות פגיעה בשמו הטוב של כל צד ג' ו/או בפרטיותו ו/או עוולה אחרת. הגשת הסרט כמוה כהצהרה והתחייבות כי הסרט ו/או יצירות המשנה המופיעות בו אינן מפרות  זכויות של צדדים שלישיים וכי נעשו כל הבדיקות הנדרשות בעניין. סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי בהסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית. הצד המגיש יחוב בשיפוי מלא כנגד כל נזק ממוני או שאינו ממוני שייגרם לפסטיבל או מי מהנהלתו במידה והאמור בסעיף זה אינו נכון. 

 14. להגשת סרט למועמדות להשתתפות בפסטיבל, יש לשלוח קישור לצפייה ישירה עם    סיסמה בתוקף למשך שלושה חודשים. הקישור ישמש אך ורק את הנהלת וצוות הפסטיבל אולם באחריות מגישת הסרט לדאוג לאבטחת המידע בהקשר האמור והנהלת הפסטיבל לא תשא בכל אחריות הנובעת מזליגה או שימושים של גורמים אחרים שאינם מורשים בסרט. 

 15. ניתן להגיש סרטים בשלב ראפ-קאט, ובתנאי שיהיו מוכנים להקרנה עד שבועיים לפני פתיחת הפסטיבל.

 16. מועד אחרון למשלוח סרטים לצורך הגשת מועמדות הוא 13.09.2021

 17. לאחר קבלת הסרט לפסטיבל:
  - היוצרת שסרטה התקבל לפסטיבל תאשר בדוא"ל כי קראה והבינה את התקנון, וכי היא מסכימה לתנאיו.
  - על היוצרת לספק לפסטיבל עותק של הסרט ובו כתוביות תרגום באנגלית, אם הסרט הוא בשפה העברית. אם הסרט אינו בשפה העברית תתחייב היוצרת לספק עותק ובו כתוביות באנגלית ועברית.
  על היוצרת לספק רשימה מלאה של כל הגורמים המעורבים בסרט לפי המפרט הבא: 
  1) שם מפיק ו/או חברת ההפקה
  2) שם התסריטאי/ת
  3) שם הבמאי/ת
  4) שם הצלמ/ת
  5)שם העורכ/ת
  6) שם המלחינ/ה של המוסיקה המקורית
  7) שם האנימטורי/ת ככל שקיימת
  8) כל יוצר/ת או שותפים נוספים או אחרים ליצירה שהיוצרת מחוייבת למסור את פרסומם על פי דין או חוזה. 

  - על היוצרת לספק לפסטיבל קובץ הקרנה על-פי הפורמט שיידרש על ידי צוות הפסטיבל.
  - לא תהיה כל תביעה במקרה שהסרט יאבד או יינזק במהלך הפסטיבל.
  - הפסטיבל יהיה רשאי להשתמש במקטעים מהסרט ו/או בתמונות ממנו ו/או כל חומרים נלווים אחרים לצורכי  פרסום ויחסי ציבור, וכן הצגה ברבים כי הסרט משתתף בפסטיבל על דרך קידומו ברבים. 
  - מגישת הסרט תעביר יחד עם הסרט שתי תמונות סטילס של הסרט וכן תמונות סטילס של יוצרות הסרט המרכזיות (מפיקה, במאית, צלמת, תסריטאית, שחקנית וכיו"ב). העברת התמונות מהווה הסכמה לכך שמגישת הסרט ו/או מי מטעמה ו/או המצלומים יופיעו בפרסומים שונים, בדפוס או אלקטרונים, הנוגעים לסרט. ככל שנדרש קרדיט לצלם/מת בעלי הזכויות בתמונות הסטילס, על המגישה לציין זאת במפורש, ואם לא ייעשה כן, תוחזק המגישה כמי שמבהירה כי הצלם/מת ויתרו על זכותם לקרדיט על פי הוראות הדין.  
  - האמור לעיל חל גם ביחס לאפשרויות שימושים שונים ברשתות חברתיות מטעם הפסטיבל ו/או גורמים הפועלים עמו או מטעמו, ובפרט רשתות מסוג אינסטגראם, פייסבוק, טוויטר, טיקטוק וכיו"ב, לרבות רשתות חברתיות שיהיו קיימות בעת התקיימות הפסטיבל.

  מסגרת סרטים בינלאומיים

 18. בחירת הסרטים תקבע על ידי הוועדה האומנותית של הפסטיבל.
  מסגרות מיוחדות

 19. בחירת סרטים ו/או יצירות במסגרות מיוחדות (קצרים, תערוכות ואחרות), תתקיים במסגרת אוצרות נפרדת, אשר תקבע על ידי הנהלת הפסטיבל. 

 20. הנהלת הפסטיבל רשאית להציע ליוצרות שונות, לרבות יוצרות שסרטיהם השתתפו בפסטיבל, לקיים סדנאות אומן או הרצאות או השתתפות בפאנלים שונים אשר יוקדשו לנושאים או מושאי הפסטיבל. 
  הוראות כלליות

 21. תקנון זה ממצה את התקנון וההסכמות בין הצדדים בנוגע להשתתפות בפסטיבל. הנהלת הפסטיבל תהא רשאית לשנות את תנאי התקיימות הפסטיבל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ושינויים אלה יחייבו את היוצרות אשר הגישו את סרטיהן לפסטיבל. השינויים יוצגו במסגרת התקנון שיתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של הפסטיבל. יובהר כי הנהלת הפסטיבל יכולה להחליט על אי קיום הפסטיבל כלל או שינוי מתכונתו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה בהקשר האמור. 

 22. אי עמידה בתנאי תקנון זה, או בהתחייבויות הנדרשות על פיו, או על פי הדין, בין אם במהלך הליך ההגשה ובין אם לאחריה, עשויות להוביל, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת הפסטיבל, לגריעת הסרטים מהפסטיבל ו/או ההקרנות השונות.

 23. מובהר כי ייתכן ולפסטיבל יהיו חסויות שונות מטעם גורמים כאלה ואחרים. לא תשמע טענה כלשהיא, משפטית או אחרת, מצד יוצרת או מגישה כלפי נותני החסויות. 

 24.  ההשתתפות בתכנית היא באחריות היוצרות והמגישות של הסרטים.ההנהלת הפסטיבל ו/או מי מעובדיה או הפועלים מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי מיוצרות הסרטים או בעלי/לות הזכויות בהם, בכל הקשור לאמור בתקנון ו/או לפסטיבל ו/או לארועים הקשורים בסרטים או לכל הכרוך בכך.

 25. עמדת ופרשנות הנהלת הפסטיבל לאמור בתקנון זה תהיה המכרעת, בכל מקרה של מחלוקת הנוגעת לפרשנותו ו/או יישומו של התקנון או מי מתנאיו. 

 26. דרכי יצירת הקשר עם הפסטיבל יהיה באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה, ובאחריות שולחת ההודעה לוודא דבר קבלתה. 

 

 


כתובת מייל לבירורים: contact@jwff.co.il