כללי

 1. פסטיבל סרטי נשים בירושלים יתקיים בסינמטק ירושלים ובאתרים שונים ברחבי העיר. הנהלת הפסטיבל רשאית להחליט על שיבוץ ״תחרות סרטי הסטודנטיות״ ומיקום הקרנתם לפי שיקוליה, כולל אונליין.

 2. הפסטיבל ייערך בירושלים בין התאריכים 4-7 אפריל 2022. במקרים חריגים ובלתי צפויים הנהלת הפסטיבל תהיה רשאית לשנות את תאריכי הפסטיבל בהתראה סבירה מראש.

 3. במקרה בו יוטלו מגבלות על הקרנות סרטים בשל משבר הקורונה, יוקרנו הסרטים באופן מקוון או באמצעי חלופי אחר. 

 4. במקרה שבו יתבטל או יידחה הפסטיבל עקב משבר הקורונה, או כל עניין אחר, לא יישא הפסטיבל בעלויות הביטול או הדחייה. 

 5. לפי שיקולי צוות הפסטיבל חלק מהסרטים בתחרות עשויים להיות מוקרנים אונליין ולא באופן פיזי וכן להפך.

  מסגרת תחרות סרטי סטודנטיות ישראליים אשר בוימו ע״י סטודנטיות 

 6. ניתן להגיש מועמדות להשתתפות בתחרות סרטי סטודנטיות סרטי גמר בלבד (עלילתי. דוקומנטרי. אנימציה. אורך מירבי לסרט גמר - 30 דקות) שנעשה במסגרת לימודי קולנוע.

 7. אין להגיש לתחרות סרטים אשר הוקרנו בפסטיבל בשנים קודמות.

 8. למסגרת התחרותית, יתקבלו סרטים אשר הופקו בשנים 2021-2022 אשר אינם מוקרנים בפלטפורמות אינטרנטיות מקוונות או V.O.D. 
  יוצרות הסרטים שהתקבלו, מתחייבות כי חודש טרם הפסטיבל וכן במהלך ימי הפסטיבל עצמו, הסרטים לא יוקרנו, לא ישודרו, ולא יועמדו לרשות הציבור במסגרת סינמטקית ו/או אינטרנטית עד למועד הקרנתם בפסטיבל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הנהלת הפסטיבל. 
  הפסטיבל רשאי לבצע עד 3 הקרנות של כל סרט שיתקבל לתחרות במסגרת אירועי הפסטיבל  2022 וכן להשתמש, לפי שיקול דעת הפסטיבל- בסרטים ו/או בחומרים הנלווים להם באורך של עד 3 דקות, וזאת לצורך פעולות לקידום פעילויות הפסטיבל לרבות קידומו ושיווקו.  
  יוצרות הסרטים המקרינות את סרטיהן, מתחייבות לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של הפסטיבל ו/ או מי מטעמה בכל הנוגע לפעולות שיווק, פרסום ואירועי יחסי ציבור הקשורים בסרט שיצרו.
  היוצרת מודעת כי השתתפות בתחרות הפסטיבל הוא ללא תמורה.
  המשתתפת מתחייבת להשתתף ללא תמורה בפסטיבל ו/או באירועי יחסי ציבור כאמור ככל שהדבר יידרש על ידי הפסטיבל. 

 9. בחירת הסרטים לתחרות תעשה על ידי וועדה אומנותית אשר תורכב מנשות מקצוע, ותיבחר   על ידי הנהלת הפסטיבל. חברות הוועדה האומנותית תמלאנה טופס הערכה על כל סרט וסרט ותדרגנה אותו על פי קטגוריות קבועות. 

 10. החלטת הוועדה האומנותית היא סופית.

 11. הנהלת הפסטיבל תהיה הפוסקת האחרונה בכל שאלה או מחלוקת באשר לקיום התנאים האמורים לקבלת הסרט, לרבות בדבר הגדרתו כסרט תעודה ו/או עצם קבלתו של סרט לפסטיבל.

 12. הסרט יוגש לתחרות הפסטיבל על ידי יוצרת (מפיק/ה, במאית, תסריטאי/ת או מפיצה/מפיץ) שמחזיק/ה במלוא זכויות ההפצה של הסרט בישראל.

 13. הסרט שיוגש לא מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של כל צד ג' ולא יפר כל דין, לרבות פגיעה בשמו הטוב של כל צד ג' ו/או בפרטיותו ו/או עוולה אחרת. 

 14. להגשת סרט למועמדות להשתתפות בתחרות הפסטיבל, יש לשלוח קישור לצפייה ישירה עם  סיסמה בתוקף למשך שלושה חודשים.

 15. ניתן להגיש סרטים בשלב ראפ-קאט, ובתנאי שיהיו מוכנים להקרנה עד שבועיים לפני פתיחת הפסטיבל.

 16. מועד אחרון למשלוח סרטים לצורך הגשת מועמדות הוא 30.12.21 

 17. לאחר קבלת הסרט למסגרת התחרותית בפסטיבל:
  - היוצרת שסרטה התקבל לפסטיבל תאשר בדוא"ל כי קראה והבינה את התקנון, וכי היא מסכימה לתנאיו.
  - על היוצרת לספק לפסטיבל עותק של הסרט ובו כתוביות תרגום באנגלית, אם הסרט הוא בשפה העברית. אם הסרט אינו בשפה העברית תתחייב היוצרת לספק עותק ובו כתוביות באנגלית ועברית.
  - על היוצרת לספק לפסטיבל קובץ הקרנה על-פי הפורמט שיידרש על ידי צוות הפסטיבל.
  - לא תהיה כל תביעה במקרה שהסרט יאבד או יינזק במהלך הפסטיבל.
  - הפסטיבל יהיה רשאי להשתמש בקטעים מהסרט ו/או בתמונות ממנו לצורכי  פרסום ויחסי ציבור. 

  פרסים:   

 18. בתחרות יוענקו שני פרסים: פרס ראשון ופרס שני. הפרסים  וסכומם יפורסמו לקראת קיום התחרות.

 19. הנהלת הפסטיבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב או לצמצם את קטגוריות הפרסים, בהתאם לשיקול דעתה.

 20. חבר השופטות בתחרות יקבע ע"י הנהלת הפסטיבל, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, ויורכב מגורמים בתחום הקולנוע או האמנות.

 21. גובה הפרס נתון לשיקול דעת התורמים והנהלת הפסטיבל. מובהר כי סכום הפרס הינו סכום ברוטו, ממנו ינוכו מיסים וכל תשלום חובה אחר ככל וישנו, כחוק.

 

כתובת מייל לבירורים: contact@jwff.co.il